Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig en onjuist is. De klachtencommissie tracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.klachtencommissiewoningcorporatiesregioutrecht.nl te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website verkregen is, direct of indirect van elke mogelijke informatiebron.

Om de kwaliteit van onze website te verbeteren, registreert de klachtencommissie de aantallen bezoeken, bezoekduur en de bekeken onderwerpen. Deze gegevens worden geanonimiseerd en alleen gebruikt voor intern onderzoek. De geldende privacywetgeving wordt gerespecteerd.

Alle rechten zijn voorbehouden. Het intellectuele eigendom met betrekking tot deze website berust bij de corporaties die zijn aangesloten bij de Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht. Teksten, foto's en grafische voorstelling mogen niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de klachtencommissie, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.